De Lijn Kern Open Data Services (v1)

API change history

geef de haltes van de verschillende vervoersmaatschappijen in de buurt van de opgegeven coordinaten

geef de haltes van de verschillende vervoersmaatschappijen in de buurt van de opgegeven coordinaten

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • string

  latitude en longitude gescheiden door komma bv, 51.056064,3.797336

 • (optional)
  integer

  Format - int32. de radius in meters binnen de welke naar haltes gezocht wordt

 • (optional)
  integer

  Format - int32. het maximaal aantal haltes die van de operatie verwacht wordt

Request headers

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

successful operation

Representations

{
 "haltes": [
  {
   "links": [
    {
     "rel": "string",
     "url": "string"
    }
   ],
   "id": "string",
   "naam": "string",
   "afstand": 0,
   "geoCoordinaat": "50.98145261213046,4.823559183763914"
  }
 ],
 "links": [
  {
   "rel": "string",
   "url": "string"
  }
 ]
}
{
 "type": "object",
 "properties": {
  "haltes": {
   "type": "array",
   "description": "Lijst van haltes",
   "readOnly": true,
   "items": {
    "type": "object",
    "discriminator": "type",
    "properties": {
     "links": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "rel": {
         "type": "string"
        },
        "url": {
         "type": "string"
        }
       }
      }
     },
     "id": {
      "type": "string",
      "description": "bevat de identificatie van een locatie bv. haltenummer van een stop van De Lijn"
     },
     "naam": {
      "type": "string",
      "description": "bevat de naam of omschrijving van een locatie"
     },
     "afstand": {
      "type": "integer",
      "format": "int32",
      "description": "bevat de afstand in meters tot de opgegeven coordinaat"
     },
     "geoCoordinaat": {
      "example": "50.98145261213046,4.823559183763914",
      "description": "Coordinaten van de halte (latitude, langitude)",
      "type": "object",
      "properties": {
       "latitude": {
        "type": "number",
        "format": "double",
        "description": "bevat de latitude van een geografische locatie"
       },
       "longitude": {
        "type": "number",
        "format": "double",
        "description": "bevat de longitude van een geografische locatie"
       }
      }
     }
    }
   }
  },
  "links": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "rel": {
      "type": "string"
     },
     "url": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  }
 }
}

500 Internal Server Error

service of achterliggende systemen niet beschikbaar

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}?radius=750&maxAantalHaltes=999"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["radius"] = "750";
      queryString["maxAantalHaltes"] = "999";
      var uri = "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}");

      builder.setParameter("radius", "750");
      builder.setParameter("maxAantalHaltes", "999");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "radius": "750",
      "maxAantalHaltes": "999",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"radius=750",
             @"maxAantalHaltes=999",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'radius' => '750',
  'maxAantalHaltes' => '999',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'radius': '750',
  'maxAantalHaltes': '999',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'radius': '750',
  'maxAantalHaltes': '999',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/indebuurt/{latlng}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'radius' => '750',
  'maxAantalHaltes' => '999'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body