De Lijn Kern Open Data Services (v1)

API change history

geef een lijn op basis van het opgegeven lijnnummer

geef een lijn op basis van het opgegeven lijnnummer

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • integer

  Format - int32.

 • integer

  Format - int32.

Request headers

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

request met succes afgehandeld

Representations

{
 "entiteitnummer": "3",
 "lijnnummer": "335",
 "lijnnummerPubliek": "335",
 "omschrijving": "Leuven - Aarschot",
 "publiek": false,
 "vervoertype": "METRO",
 "bedieningtype": "BELBUS",
 "lijnGeldigVan": "2016-08-31",
 "lijnGeldigTot": "2016-10-30",
 "links": [
  {
   "rel": "string",
   "url": "string"
  }
 ]
}
{
 "type": "object",
 "required": [
  "bedieningtype",
  "entiteitnummer",
  "lijnGeldigTot",
  "lijnGeldigVan",
  "lijnnummer",
  "lijnnummerPubliek",
  "omschrijving",
  "publiek",
  "vervoertype"
 ],
 "properties": {
  "entiteitnummer": {
   "type": "string",
   "example": "3",
   "description": "entiteit nummer (key waarde)"
  },
  "lijnnummer": {
   "type": "string",
   "example": "335",
   "description": "intern lijn nummer (key waarde)"
  },
  "lijnnummerPubliek": {
   "type": "string",
   "example": "335",
   "description": "lijn nummer zoals gekend voor de reizigerr"
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "example": "Leuven - Aarschot",
   "description": "omschrijving van de lijn"
  },
  "publiek": {
   "type": "boolean",
   "example": true,
   "description": "is de lijn toegankelijk voor het publiek",
   "default": false
  },
  "vervoertype": {
   "type": "string",
   "example": "METRO",
   "description": "het vervoerstype van de lijn",
   "enum": [
    "BUS",
    "TRAM",
    "METRO",
    "TREIN",
    "ALLE"
   ]
  },
  "bedieningtype": {
   "type": "string",
   "example": "BELBUS",
   "description": "het bedieningtype van de lijn",
   "enum": [
    "NORMAAL",
    "SNELDIENST",
    "SCHOOLBUS",
    "FABRIEKSLIJN",
    "TECHNISCHE_LIJN",
    "BELBUS",
    "NACHTLIJN"
   ]
  },
  "lijnGeldigVan": {
   "type": "string",
   "format": "date-time",
   "example": "2016-08-31",
   "description": "de start datum van de dienstregeling zoals die momenteel geldt"
  },
  "lijnGeldigTot": {
   "type": "string",
   "format": "date-time",
   "example": "2016-10-30",
   "description": "de eind datum van de dienstregeling zoals die momenteel geldt"
  },
  "links": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "rel": {
      "type": "string"
     },
     "url": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  }
 }
}

404 Not Found

lijn is niet gevonden

500 Internal Server Error

service of achterliggende systemen niet beschikbaar

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      var uri = "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}");


      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/lijnen/{entiteitnummer}/{lijnnummer}')


request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body