De Lijn Zoek Open Data Services (v1)

API change history

zoekHaltes

zoekHaltes

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • string

  het zoekargument

 • (optional)
  string

  de latitude en longitude coordinaat waarden gescheiden door komma bv, 51.056064,3.797336 van de lokatie waarvoor haltes in de buurt gezocht wordt

 • (optional)
  integer

  Format - int32. de start positie in de lijst van gevonden haltes

 • (optional)
  integer

  Format - int32. het maximaal aantal haltes aangeleverd door deze service

Request headers

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

successful operation

Representations

{
 "aantalHits": 320,
 "haltes": [
  {
   "entiteitnummer": "3",
   "haltenummer": "303980",
   "omschrijving": "Gilsonplein",
   "gemeentenummer": 57,
   "omschrijvingGemeente": "Leuven",
   "geoCoordinaat": "50.98145261213046,4.823559183763914",
   "links": [
    {
     "rel": "string",
     "url": "string"
    }
   ]
  }
 ]
}
{
 "type": "object",
 "required": [
  "aantalHits",
  "haltes"
 ],
 "properties": {
  "aantalHits": {
   "type": "integer",
   "format": "int32",
   "example": 320,
   "description": "het aantal gevonden haltes die beantwoorden aan het zoekargument"
  },
  "haltes": {
   "type": "array",
   "description": "de gevonden haltes die beantwoorden aan het zoekargument",
   "items": {
    "type": "object",
    "required": [
     "entiteitnummer",
     "gemeentenummer",
     "haltenummer",
     "omschrijving",
     "omschrijvingGemeente"
    ],
    "properties": {
     "entiteitnummer": {
      "type": "string",
      "example": "3",
      "description": "nummer entiteit (key waarde)"
     },
     "haltenummer": {
      "type": "string",
      "example": "303980",
      "description": "halte nummer (key waarde)"
     },
     "omschrijving": {
      "type": "string",
      "example": "Gilsonplein",
      "description": "Omschrijving van de halte"
     },
     "gemeentenummer": {
      "type": "integer",
      "format": "int32",
      "example": 57,
      "description": "nummer gemeente (key waarde)"
     },
     "omschrijvingGemeente": {
      "type": "string",
      "example": "Leuven",
      "description": "Naam van de gemeente waar de halte zich bevindt"
     },
     "geoCoordinaat": {
      "example": "50.98145261213046,4.823559183763914",
      "description": "Coordinaten van de halte (latitude, langitude)",
      "type": "object",
      "properties": {
       "latitude": {
        "type": "number",
        "format": "double",
        "description": "bevat de latitude van een geografische locatie"
       },
       "longitude": {
        "type": "number",
        "format": "double",
        "description": "bevat de longitude van een geografische locatie"
       }
      }
     },
     "links": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "rel": {
         "type": "string"
        },
        "url": {
         "type": "string"
        }
       }
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

500 Internal Server Error

service of achterliggende systemen niet beschikbaar

Representations

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}?huidigePositie={string}&startIndex=0&maxAantalHits=10"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["huidigePositie"] = "{string}";
      queryString["startIndex"] = "0";
      queryString["maxAantalHits"] = "10";
      var uri = "https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}");

      builder.setParameter("huidigePositie", "{string}");
      builder.setParameter("startIndex", "0");
      builder.setParameter("maxAantalHits", "10");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "huidigePositie": "{string}",
      "startIndex": "0",
      "maxAantalHits": "10",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"huidigePositie={string}",
             @"startIndex=0",
             @"maxAantalHits=10",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'huidigePositie' => '{string}',
  'startIndex' => '0',
  'maxAantalHits' => '10',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'huidigePositie': '{string}',
  'startIndex': '0',
  'maxAantalHits': '10',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'huidigePositie': '{string}',
  'startIndex': '0',
  'maxAantalHits': '10',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/zoek/haltes/{zoekArgument}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'huidigePositie' => '{string}',
  'startIndex' => '0',
  'maxAantalHits' => '10'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body