De Lijn Zoek Open Data Services

API change history

Dit document beschrijft de Zoek operaties van de Open Data APIDit document beschrijft de Zoek operaties van de Open Data API

zoek naar haltes

zoek naar haltes

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • string

  het zoekargument

 • (optional)
  string

  de latitude en longitude coordinaat waarden gescheiden door komma bv, 51.056064,3.797336 van de lokatie waarvoor haltes in de buurt gezocht wordt

 • (optional)
  integer

  Format - int32. de start positie in de lijst van gevonden haltes

 • (optional)
  integer

  Format - int32. het maximaal aantal haltes aangeleverd door deze service

Request headers

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

successful operation

Representations

{
 "aantalHits": 320,
 "haltes": [
  {
   "entiteitnummer": "3",
   "haltenummer": "303980",
   "omschrijving": "Gilsonplein",
   "gemeentenummer": 57,
   "omschrijvingGemeente": "Leuven",
   "districtCode": "GRI",
   "geoCoordinaat": "50.98145261213046,4.823559183763914",
   "halteToegankelijkheden": "VISUELE_BEPERKING",
   "hoofdHalte": true,
   "taal": "N",
   "links": [
    {
     "rel": "string",
     "url": "string"
    }
   ]
  }
 ]
}
{
 "required": [
  "aantalHits",
  "haltes"
 ],
 "type": "object",
 "properties": {
  "aantalHits": {
   "type": "integer",
   "description": "het aantal gevonden haltes die beantwoorden aan het zoekargument",
   "format": "int32",
   "example": 320
  },
  "haltes": {
   "type": "array",
   "items": {
    "required": [
     "districtCode",
     "entiteitnummer",
     "haltenummer",
     "omschrijving",
     "taal"
    ],
    "type": "object",
    "properties": {
     "entiteitnummer": {
      "type": "string",
      "description": "nummer entiteit (key waarde)",
      "example": "3"
     },
     "haltenummer": {
      "type": "string",
      "description": "halte nummer (key waarde)",
      "example": "303980"
     },
     "omschrijving": {
      "type": "string",
      "description": "omschrijving van de halte",
      "example": "Gilsonplein"
     },
     "gemeentenummer": {
      "type": "integer",
      "description": "nummer gemeente (key waarde)",
      "format": "int32",
      "example": 57
     },
     "omschrijvingGemeente": {
      "type": "string",
      "description": "naam van de gemeente waar de halte zich bevindt",
      "example": "Leuven"
     },
     "districtCode": {
      "type": "string",
      "description": "districtcode van het district waar de halte zich bevindt",
      "example": "GRI"
     },
     "geoCoordinaat": {
      "type": "object",
      "properties": {
       "latitude": {
        "type": "number",
        "description": "bevat de latitude van een geografische locatie",
        "format": "double"
       },
       "longitude": {
        "type": "number",
        "description": "bevat de longitude van een geografische locatie",
        "format": "double"
       }
      }
     },
     "halteToegankelijkheden": {
      "type": "array",
      "items": {
       "enum": [
        "MOTORISCHE_BEPERKING",
        "MOTORISCH_MET_ASSIST",
        "VISUELE_BEPERKING"
       ],
       "type": "string"
      },
      "description": "omschrijving van de toegankelijkheid van een halte",
      "example": "VISUELE_BEPERKING"
     },
     "hoofdHalte": {
      "type": "boolean",
      "description": "is de halte een hoofdhalte (attribuut voor toekomstig gebruik, geeft momenteel null als waarde)",
      "example": true
     },
     "taal": {
      "type": "string",
      "description": "de taal waarin de berichten voor de halte worden weergegeven",
      "example": "N"
     },
     "links": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "rel": {
         "type": "string"
        },
        "url": {
         "type": "string"
        }
       }
      }
     }
    }
   },
   "description": "de gevonden haltes die beantwoorden aan het zoekargument"
  }
 }
}

500 Internal Server Error

service of achterliggende systemen niet beschikbaar

Representations

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}?huidigePositie={string}&startIndex=0&maxAantalHits=10"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["huidigePositie"] = "{string}";
      queryString["startIndex"] = "0";
      queryString["maxAantalHits"] = "10";
      var uri = "https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}");

      builder.setParameter("huidigePositie", "{string}");
      builder.setParameter("startIndex", "0");
      builder.setParameter("maxAantalHits", "10");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "huidigePositie": "{string}",
      "startIndex": "0",
      "maxAantalHits": "10",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"huidigePositie={string}",
             @"startIndex=0",
             @"maxAantalHits=10",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'huidigePositie' => '{string}',
  'startIndex' => '0',
  'maxAantalHits' => '10',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'huidigePositie': '{string}',
  'startIndex': '0',
  'maxAantalHits': '10',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'huidigePositie': '{string}',
  'startIndex': '0',
  'maxAantalHits': '10',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.delijn.be/DLZoekOpenData/v1/beta/zoek/haltes/{zoekArgument}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'huidigePositie' => '{string}',
  'startIndex' => '0',
  'maxAantalHits' => '10'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body